Návod k použití

Návod na použití montovaného domu - dřevostavby

1/ Větrání

Dřevostavby sendvičové konstrukce společnosti MS Haus s.r.o. se vyznačují velmi dobrými tepelně-technickými vlastnostmi a jsou pravidelně zkoušeny na průvzdušnost, kde odpovídají těsnosti požadované pro objekty s nuceným rekuperačním větráním. Vzhledem k velmi těsné konstrukci i uzávěrům otvorů, oken a venkovních dveří, je nutno v objektu udržovat relativní vlhkost vzduchu pod 50 %. Tyto hodnoty lze docílit , pokud není objekt větrán nuceně, pouze dostatečným přirozeným větráním. Tím se rozumí větrání průvanem, tzn, zcela otevřenými okny či dveřmi nejlépe úhlopříčně po dobu 10 – 15 min. a to nejméně dvakrát lépe třikrát denně, nebo po činnostech produkujících obzvláště vlhko (jako např. po koupání, při vaření a pod.).Tímto způsobem vnitřní teplota klesne jen nepatrně a velmi rychle se zpět vyrovná. Doporučujeme zakoupení vlhkoměru s teploměrem a kontrolovat, aby vlhkost nestoupla nad 50 % relativní vlhkosti vzduchu při předepsané teplotě.

Takto udržovaná relativní vlhkost vzduchu spolu s teplotou v obytných místnostech v minimálně normových hodnotách jsou optimální pro zdraví a pohodu člověka i pro vlastní konstrukci domu. Vyšší hodnoty vlhkosti při nižších teplotách či větší výkyvy jak teplot,  tak i vlhkosti poškozují konstrukce ( srážení vody na plochách s nižším povrchovou teplotou jako jsou okenní tabule) , či způsobují vznik plísní v místech jako je styk ostění s oknem, kouty místností apod., můžou zapříčinit výskyt prasklin či zvuky v konstrukci, při trvalém působení potom mohou způsobit zhoršení tepelně –isolačních vlastností či trvalé a nevratné poškození dřevěné konstrukce.

Největšími zdroji vlhkosti v domě jsou jednak osoby v objektu žijící a následně jejich činnosti jako je např. vaření, koupání a pěstování květin. Dům by měl být také úžíván v souladu s projektovými předpoklady, neměla by z nej být tvořena prádelna, sušárna či parní sauna.

Topení v krbových kamnech a krbech je náročné na potřebu kyslíku. Jelikož k hoření potřebují kamna vzduch, je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu větráním. Pokud nemají kamna dostatečný přívod vzduchu tak vzniká ve stavbě podtlak a vzduch začne dům přisávat např. z odvětrací mřížky komína nebo dochází k nedokonalému spalování a tím nadměrnému vzniku emisí.

2/ Topení

Tepelně – technický výpočet rodinného domu vychází z normových hodnot jednotlivých prostor: obytné místnosti min. 20°C, lépe 22°C, koupelna 24°C, pomocné provozy a chodby min. 15°C, pokud jsou však tyto prostory součástí prostor obytných jsou počítány na minimální teplotu 20 °C,  Při vytápění objektu minimálně na tyto hodnoty a řádném větrání, jak bylo popsáno výše, nemůže dojít k negativním jevům

Topení přímotopné je blokováno sazbou elektřiny tzn. že pokud nejde přímotopný tarif, topení nejde. Přímotopný tarif (NT) jde 20 hod denně a po tuto dobu topení topí. Zbývající 4 hodiny(VT) které topení netopí jsou rozpuštěny do různých částí dne např. 4 min. topení netopí hodinu ano. Toto platí zároveň pro elektrokotle.

V domě je centrální termostat ( u přímotopů za příplatek), který řídí provoz jak kotlů tak přímotopů centrálně. Tzn. udržuje standardní teplotu a pokud by byla teplota v některé místnosti požadována nižší, bude tato teplota regulována termostatem nebo termostatické hlavici v dané místnosti.

Plynový a elektro kotel viz návod od konkrétního kotle.

Elektrická topná rohož je opět blokována na přímotopnou sazbu a zároveň je el. podlahové topení opět blokováno centrálním termostatem. Pokud tedy nedá impuls hlavní termostat termostatu podlahového topení, potom podlahové topení netopí.

Topné žebříky nejsou blokovány přímotopnou sazbou, proto tyto žebříky topí stále. Pokud nemají topné žebříky termostat zapínají se zasunutím vidlice do zásuvky. Pokud mají termostat spínají se dle nastavení termostatu.

3/ Okna a dveře

Plastová okna potřebují minimální údržbu. Mytí oken a dveří provádějte pouze vodou bez použití chemických prostředků, u kterých by hrozilo leptání plastu! (ředidla atd.) Kování je zejména po první zimně potřeba seřídit, aby křídlo okna volně a dobře dosedalo do rámu. Seřízení se prování na závěsech imbusovým klíčem. Okna mají mimo polohy zavřeno otevřeno a ventilace ještě čtvrtou polohu kličky tzv. mikroventilaci. Tato mikroventilace se nachází mezi polohou otevřeno a ventilací. Poloha mikroventilace znamená, že okno je zavřené, ale není dolehlé na celoobvodové těsnění a tudíž v této poloze i když je zavřené, tak větrá. Toto větrání je však méně účinné, než v oddíle „Větrání“ popsaný způsob a dochází při něm k větším tepelným ztrátám. Na vnitřním parapetu nemá být mnoho květin. Květiny a okrasné rostliny jsou zdrojem vlhkosti. Vyvarujte se toho, aby květiny zakryly doslova celé okno (to ostatně růstu některých rostlin ani neprospívá). Umístěte květiny tak, aby vzduch mohl proudit mezi nimi a oknem. Prospěje to i vašim květinám. Kování oken se musí cca 1x za 2 roky promazat. Velikost oken je dimenzována dle normy pro přirozené denní osvětlení, tak aby byly vnitřní prostory dostatečně osvětleny a přitom docházelo k minimálním tepelným ztrátám. Zastíněním zasklených ploch zmenšujete plochu pro přirozené denní osvětlení a zhoršujete tím světelnou pohodu.

4/ Úložný půdní prostor

Pokud není stavba s obytným podkrovím je v půdním prostoru úložný prostor. Tento prostor je cca 6 – 9 m2 je pokryt pochůznou podlahou jejíž maximální zatížení je 75kg/ m2 . Je zakázáno umísťovat jakékoliv předměty mimo tento prostor např. na diagonály vazníků nebo na izolační vatu apod. Do tohoto prostoru vede sklápěcí schodiště, které má celoobvodové těsnění a tepelně izolační víko. Pozor! Mimo tento vyhrazený prostor je strop tvořen puoze tepelnou isolací, parozábranou a sádrokartonem. Při činnosti v těchtoprostorách je velké nebezpečí propadnutí do spodních prostor. Při jakékoliv činosti s tepelnou isolací stropu je nutno vždy isolaci kamennou či skelnou vatu zpět velmi důkladně rozrovnat. Při sebemenší skulince může docházet ke srážení vody ve spodní místnosti v hmotě sádrokartonu a k tvorbě mokrých skvrn.

5/ Boiler

Jedná se o zařízení, které ohřívá vodu. Toto zařízení funguje jen když jde sazba D - akumulace 8. Pokud je boiler umístěn v půdním prostoru je v izolační skříni z polystyrenu. Tato skříň se nesmí nijak poškodit jinak hrozí zamrznutí boileru! Boiler se nijak nevypíná je stále v provozu a vždy připraven poskytnout teplou vodu. Zásobník je opatřen vnějším pláštěm z ocelového plechu v bílé barvě. Izolaci tvoří polyuretanová pěna, která zaručuje nízké tepelné ztráty. Optimální teplota ohřevu boileru je 60°C celsia. Výrobcem boileru ani výrobce potrubních systémů není doporučeno tuto teplotu překračovat. 

6/ Fasádní systém a venkovní podhledy

Fasádní termosystém je opatřen buďto minérální omítkou(bílá) nebo akrylátovou omítkou(barevná).Fasádní systém je nutno chránit zejména proti oděru. Jeho čištění je zakázáno používat tlakovou vodu.

Venkovní podhledy pokud nejsou z fasádního systému ale ze dřeva, je nutno cca po 5 letech obnovit ochranný nátěr. To platí pro všechny kostrukce ze dřeva, které jsou venku a jsou pohledové.

7/ Podlahy a povrchy

PVC je nutno ošetřovat dle pokynů výrobce, nejčastěji voskovat speciálním voskem na PVC, který je k dostání ve všech drogeriích.

Plovoucí podlahy nemýt mokrým hadrem ale pouze vlhkým!! Zanesením velkého množství vody do spár hrozí její poškození!

Dlažby- stírání.

Koberce – vysávání, praní dle pokynů výrobce.

8/ Sanitární keramika, technika

Čištění sanitární techniky a keramiky provádějte pouze prostředky ktomu určenými. Při mechanickém čištění hrozí poškození ochranných vrstev. Výtoky vodovodních baterií je nutno pravidelně čistit, ze sítka odstranit nečistoty, z perlátoru odstranit vodní kámen. Četnost čištění je závislá na kvalitě vody. Dále je nutné čistit sifony zejména u sprch, umyvadel, ale i van. Pozor zejména na vlasy uvíznuté v ochranné mřížce, které mohou spolu s ostatními nečistotami zapříčinit vytopení domu. Obecně je potřeba se vyvarovat dlouhodobému působení vody ( např. kapající kohoutek, netěsnost v potrubí, vyteklá pračka, vadný pojišťovací ventil atd ) v dřevostavbě, neboť tako může způsobit těžko odstranitelné škody. Veškeré i drobné závady tohoto charakteru je proto nutno odstranit pokud možno okamžitě. Z důvodů uvedených v odstavci 1) je také nutno dodržovat základní hygienická pravidla a tedy i úklid. Není např. dobré ponechat mokré obkladačky ve sprchovém koutě atd.

9/ Krbová kamna

Umístění krbových kamen by mělo byt provedeno tak, aby nebyla ohrožena konstrukce domu. Krbová kamna musí být umístěna min. 10 cm od stěny aby bylo zajištěno dostatečné ochlazování vzduchu. Pokud toto nebude dodrženo, hrozí nebezpečí požáru. Pro topení v krbových kamnech musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu viz bod 1/.

10/ Zavěšení předmětů

Zavěšení předmětu na stěny se řeší pomocí vrutů do dřeva, v případě lehkých věcí(poličky, obrazy atd.). Pokud jsou předměty těžší je nutno tyto předměty osadit na speciální hmoždinky. U stropní konstrukce se věšení provádí vždy na hmoždinky. Hmoždinky jsou k dostání ve všech hobby marketech (např.výrobce Fischer kotvící technika, hmoždinka do sádrokartonu). Při vrtání do zdí a stropů je nutno dbát zvýšené pozornosti a vyvarovat s porušení parozábrany. Pokud k tomuto dojde, např. vlivem dlouhého vrutu, je nutné díru v parozábraně zacelit. Díru lze zacelit např. universálním silikonovým tmelem – pozor tento tmel nejde přemalovat!

Těžké předměty jako např. skřínky kuchyňské linky doporučujeme kotvit prostřednictvím lišt a ty kotvit přímo do dřevěné konstrukce, kterou zjistíte poklepem. Nebo v dokumentaci skutečného provedení.

 

Aktuální stavby

Aktuální stavby
Co se právě staví

30.10.2018
Atyp v Pržnu

od 30.10. dokončujeme stavbu domu v Pržnu u Vsetína

20.11.2018
MS 07 v Tuřanech

od 20.11.2018 dokončujeme stavbu domu MS 07 s garáží v obci Tuřany

18.12.2018
MS 04 v Řepišti

od 18.12.2018 dokončujeme stavbu domu MS 04 v Řepišti

8.1.2019
MS 03 v Krakovanech

Od 8.1.2019 dokončujeme stavbu domu MS03 s úpravami v Krakovanech

Další stavby

Partneři

Členství a partnerství
MS HAUS je členem či partnerem těchto sdružení

Asociace dodavatelů montovaných domů

Ověřený dodavatel

Značka kvality