Základová deska

Základová deska a venkovní objekty – možnost doobjednat jako další součást ceny díla.

Zemní práce

Skrývka ornice uložení na hromadu, bez odvozu na skládku.

Podkladní beton a železobetonová deska

Podsyp 32/63mm - 150mm, podklad beton C8/10- 100mm, ŽB deska C25/30- 250, kari síť D8mm á 150mm), včetně extrudovaného polystyrenu po obvodě bez finální vrstvy. Kanalizace pod deskou vývody + vodovod a elektro pod deskou. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu.

Patky pod sloupy

Betonové patky pod sloupy, včetně stavěcích ocelových patek pro sloupy.

Sokl základové desky povrchová úprava

Voděodolná úprava pro konstrukce pro styk s ostřikující vodou. (Marmolit)

Přípojka kanalizace gravitační

Gravitační část kanalizace včetně předepsaného uložení do pískového lože a značení, KG PVC Osma (125, 160).

Přípojka kanalizace tlaková

Tlaková část kanalizace PE 50x3,0 včetně předepsaného uložení do pískového lože a značení vč. signálního vodiče.

Revizní šachta splaškové kanalizace DN 300

Revizní šachta na kanalizaci DN 300 pokud je třeba dle PD, nebo vyjádření správce.

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace okolo domu, napojení na vsak, či jímku, včetně předepsaného uložení a signálního vodiče.

Revizní šachta dešťové kanaliazce DN 150

Revizní šachta na kanalizaci DN 150 pokud je třeba dle PD, nebo vyjádření správce.

Jímka na dešťovou vodu 5m3

Jímka na dešťovou vodu objem 5m3, včetně výkopu a uložení bez odvozu přebytečné zeminy.

Vsakovací jímka

Vsakovací jímka z kameniva32/63mm, obložená geotextilií pro zasakování vody.

Přípojka vody

Přípojka vody LD PE 32x4,4 včetně předepsaného uložení a signálního drátu.

Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta včetně vodoměru, Q= 1,5m3/s (25m3/h)

Přípojka E.I.

Připojení el CYKY J 4x10 + CYKY J 3x1,5 pro HDO

Sloupek s měřením

Sloupek s měřením, osazení vykopání + revize.

Připojení plynoměru

Připojení a osazení plynoměru.

Žumpa 12m3

Žumpa o objemu 12m3, doba vyvážení cca 20-30 dní.

Přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice včetně čerpadla, jímky, elektrorozvaděče, připojení, vyzkoušení a revize, přívod CYKY 5x2,5.

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod včetně zakopání, přivedení proudu, rozvaděče, napojení na kanalizaci.